.
گردش کار جهت صدور پروانه شکار
 
ورود در خواست پروانه شکار و صید
 
مدیریت
 
ثبت در دفتر دبیرخانه
 
ارجاع به نظارت و بازرسی
 
صدور پروانه شکار و صید
دبیرخانه
 
خروج
 
 
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *