.
گردش کار آزمایشگاه
 
 
ثبت در دبیرخانه
 
ورود  استعلام به دفتر مدیرکل
 
ورود نامه به دفتر معاونت فنی
 
ارجاع به آزمایشگاه بخش هوا
 
تکمیل مدارک پرداخت هزینه کارشناسی
انجام اندازه گیری اگزوز خودرو در اداره کل
 
ارائه گزارش توسط کارشناس
 
تایید نهایی توسط معاونت فنی و مدیر کل  
خروج نامه از طریق دبیرخانه
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *