.
گردش کار محیط انسانی
مراحل گردش کار محیط انسانی
ثبت در دبیرخانه
 

ورود به دفتر مدیرکل
 
ورود نامه به دفتر معاونت فنی
 
ارجاع به واحد محیط زیست انسانی
 
تکمیل مدارک وپرسشنامه وتعهد نامه ارائه فتوکپی شناسنامه ارائه آگهی رسمی پرداخت حق الزحمه کارشناسی
بررسی و کنترل گزارشات واحد ها از سوی بخش انسانی و ارجاع جهت اقدام نهایی
بررسی توسط معاونت فنی و کمیته کارشناسی
 
تایید نهایی توسط مدیریت اداره کل
خروج نامه از طریق دبیرخانه
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *