.
گردش کار در واحد حقوقی
 
ورود نامه
 
ورود به دفتر مدیر کل
 
ثبت در دبیرخانه
 
ارجاع به کارشناس حقوقی
 
بررسی نامه در واحد حقوقی 
تأیید توسط مدیر کل
 
ثبت در دبیرخانه
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *