.
گردش کار محیط طبیعی
 
مطالعه و شناسایی زیستگاهها و گونه های گیاهی و جانوری، سرشماری و برآورد جمعیت حیات وحش ، بازدید از مناطق و ثبت تغییرات ایجاد شده در محیط زیست، ارائه پیشنهادهای موثر در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست طبیعی وظیفه این بخش است
مراحل رسیدگی و پاسخ به استعلامهای معادن:
1-     ارائه نامه رسمی از سازمان صنایع و معادن و یا دفتر فنی استانداری
2-     تعیین زمان بازدید کارشناس با حضور متقاضی جهت بازدید از محل معدن
3-     تکمیل پرسشنامه ، تعهد نامه و امضای آن توسط متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی
4-     دریافت جوابیه نهایی استعلام توسط متقاضی
کارشناس محیط طبیعی :
شرح خدمات
1- شناسایی منابع آلوده کننده محیط طبیعی در حوزه مربوطه و اتخاذ تدابیر لازم در زمینه حفظ و احیای زیستگاه های وحش
2- بازدید از واحد های مختلف جهت صدور استعلام های احداث و تهیه گزارش کارشناسی

مراحل گردش کار محیط طبیعی

ثبت در دبیرخانه
ورود به دفتر مدیرکل
ورود نامه به دفتر معاونت فنی
ارجاع به واحد محیط زیست طبیعی
تکمیل مدارک وپرسشنامه وتعهد نامه ارائه فتوکپی شناسنامه – ارائه آگهی رسمی– پرداخت حق الزحمه کارشناسی
تعیین زمان بازدید
بازدید از محل اجرای طرح توسط کارشناسان
ارائه گزارش
ارائه پاسخ نهایی به استعلام ها
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *