.
بازید از موزه تاریخ طبیعی

مراحل صدور مجوز بازدید از موزه تاریخ طبیعی استان قم

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

ردیف

نوع خدمت

مدارک لازم

تعرفه کارشناسی مصوب (ریال )

1

صدور مجوز بازدید از موزه

1-     ارسال فرم درخواست

2-     ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده

مبلغ 10.000ریال بابت هر فرد

به حساب 2170603502003

 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *