.
واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاوزری

مراحل صدور مجوز واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

ردیف

نوع خدمت

مدارک لازم

تعرفه کارشناسی مصوب (ریال )

1

صدور مجوز احداث واحد های صنعتی خدماتی

1-استعلام از متولی مربوطه (به انضمام کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس )

2-اصل و کپی سند ملکی زمین محل احداث یا اجاره نامه (لازم است کروکی دقیق محل که مختصات اربعه براساس مختصات UTM در آن درج شده باشد به همراه استعلام ارائه گردد.

3-ارائه پرسشنامه تکمیل شده استقرا صنایع(پیوست شماره یک و پیوست شماره دو) بایستی کلیه صفحات امضاء و درصورت شرکت بودن ممهور گردد.

4-معرفی نامه بنیاد شهید یا اصل و کپی کارت جانبازی (در مورد خانواده های محترم شهدا ،‌جانبازان و آزادگان در صورت تمایل )

5-اصل فیش مبلغ واریزی شده (تعرفه کارشناسی مصوب )

6- ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت

7- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت یا صاحب صنعت

واریز فیش تعرفه کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس به شماره حساب 21706033505008 سیبا بانک ملی ایران

در صورتیکه خانواده معظم شهدا ،‌جانبازان و آزادگان ،‌صاحب واحد ها بوده و یا بیش از 70 درصد سهام متعلق به آنان باشد با ارائه معرفی نامه معتبر از بنیاد شهید ،‌تعرفه پرداختینصف می‌گردد.

2

صدور مجوز احداث واحد های کشاورزی

1-استعلام از متولی مربوطه (به انضمام کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس )

2-اصل و کپی سند ملکی زمین محل احداث یا اجاره نامه (لازم است کروکی دقیق محل که مختصات اربعه براساس مختصات UTM در آن درج شده باشد به همراه استعلام ارائه گردد.

3-ارائه پرسشنامه تکمیل شده استقرا صنایع (پیوست شماره 2  ) بایستی کلیه صفحات امضاء و درصورت شرکت بودن ممهور گردد.

4-معرفی نامه بنیاد شهید یا اصل و کپی کارت جانبازی (در مورد خانواده های محترم شهدا ،‌جانبازان و آزادگان در صورت تمایل )

5-اصل فیش مبلغ واریزی شده (تعرفه کارشناسی مصوب )

6- ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت

7- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت یا صاحب صنعت

واریز فیش تعرفه کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس  به شماره حساب 21706033505008

 سیبا بانک ملی ایران

در صورتیکه خانواده معظم شهدا ،‌جانبازان و آزادگان ،‌صاحب واحد ها بوده و یا بیش از 70 درصد سهام متعلق به آنان باشد با ارائه معرفی نامه معتبر از بنیاد شهید ،‌تعرفه پرداختینصف می‌گردد.

3

صدور مجوز بهره برداری واحد های صنعتی خدماتی

-استعلام از دستگاه متولی مربوطه (به انضمام کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس )

2-اصل و کپی سند ملکی زمین محل احداث یا اجاره نامه (لازم است کروکی دقیق محل که مختصات اربعه براساس مختصات UTM در آن درج شده باشد به همراه استعلام ارائه گردد.

3-ارائه پرسشنامه تکمیل شده استقرا رصنایع (پیوست شماره 1  ) بایستی کلیه صفحات امضاء و درصورت شرکت بودن ممهور گردد.

4-معرفی نامه بنیاد شهید یا اصل و کپی کارت جانبازی (در مورد خانواده های محترم شهدا ،‌جانبازان و آزادگان در صورت تمایل )

5-اصل فیش مبلغ واریزی شده (تعرفه کارشناسی مصوب )

6- ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت

7- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت یا صاحب صنعت

واریز فیش تعرفه کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس  به شماره حساب 21706033505008 سیبا بانک ملی ایران

در صورتیکه خانواده معظم شهدا ،‌جانبازان و آزادگان ،‌صاحب واحد ها بوده و یا بیش از 70 درصد سهام متعلق به آنان باشد با ارائه معرفی نامه معتبر از بنیاد شهید ،‌تعرفه پرداختینصفمی‌گردد.

4

صدور مجوز بهره برداری واحد های کشاورزی

-استعلام از دستگاه متولی مربوطه (به انضمام کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس )

2-اصل و کپی سند ملکی زمین محل احداث یا اجاره نامه (لازم است کروکی دقیق محل که مختصات اربعه براساس مختصات UTM در آن درج شده باشد به همراه استعلام ارائه گردد.

3-ارائه پرسشنامه تکمیل شده استقرار صنایع (پیوست شماره یک و پیوست شماره دو) بایستی کلیه صفحات امضاء و درصورت شرکت بودن ممهور گردد.

4-معرفی نامه بنیاد شهید یا اصل و کپی کارت جانبازی (در مورد خانواده های محترم شهدا ،‌جانبازان و آزادگان در صورت تمایل )

5-اصل فیش مبلغ واریزی شده (تعرفه کارشناسی مصوب )

6- ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت

7- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت یا صاحب صنعت

واریز فیش تعرفه کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس  به شماره حساب 21706033505008  سیبا بانک ملی ایران

در صورتیکه خانواده معظم شهدا ،‌جانبازان و آزادگان ،‌صاحب واحد ها بوده و یا بیش از 70 درصد سهام متعلق به آنان باشد با ارائه معرفی نامه معتبر از بنیاد شهید ،‌تعرفه پرداختینصف می‌گردد.


جهت دریافت پرسش نامه ها به صورت یکجا اینجا کلیک کنید

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *