تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قم

1400/1/15 یکشنبه
برای برقراری ارتباط و همکاری با تشکل های مردم نهاد زیست محیطی استان قم می توانید به اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره آموزش و مشارکت های مردمی مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 02532602981 داخلی 121 تماس حاصل نمایید.
1400/1/14 شنبه