.
معرفی کتابخانه
مراحل نحوه تحویل کتب وطرحها ی مطالعاتی موجود در کتابخانه اداره کل به مراجعین:

- ارائه کارت شناسایی معتبر از سوی مراجعه کننده ( کارت ملی یا شناسنامه) به روابط عمومی وآموزش اداره کل
- تکمیل فرم مربوط به مشخصات مراجعه کننده باذکحر شماره تلفن وآدرس
- ثبت عناوین کتب مورد در خواست مراجعه کننده
تذکر:
-در خصوص طرح های مطالعاتی موجود در کتابخانه ارائه معرفی نامه از سوی مراجعه کننده از سوی نهاد معتبر الزامی می باشد. همچنین طرحهای مذکور فقط برای مطالعه در کتابخانه در اختیار قرار می گیرد
- تعداد کتب ومدت در اختیار قراردادن آن محدود و حداکثر 10 روز       می باشد
نحوه رسیدگی به شکوائیه های مردمی:
- ثبت شکوائیه از طریق شماره تلفن های1-32602980ویا به صورت حضوری وتکمیل فرم مربوطه با ثبت مشخصات شاکی و منبع آلاینده وارجاع به مسولین مربوطه
- پیگیری شکوا ئیه ها وارائه پاسخ کارشناس مربوطه به صورت شفاهی یا کتبی
 
 
تلفن تماس واحد روابط عمومی اداره کل: 
81 - 32602980 و تلفن گویای 1540 داخلی 119
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *