بیست و سومین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز

بیست و سومین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز

نسخه قابل چاپ
سال 1400 سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»