معرفی مدیران

1398/5/12 شنبه
ملاقات عمومی مدیرکل، هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 12 می باشد

تلفن گویای ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 1540
شماره های داخلی اداره کل:

ـ دفتر مدیرکل: 145 ـ 148       مستقیم:32602933        شماره فاکس: 32603541

ـ معاون محیط زیست انسانی (سید احمد شفیعی): 144
ـ معاون محیط زیست طبیعی (اسماعیل احمدیزاده): 143
ـ معاون توسعه مدیریت و منابع (علی اصغر زالی): 128
ـ معاون مدیرکل (حمیدرضا موسوی): 36207189
ـ رئیس اداره حراست و سرپرست اداره حقوقی (علی احمدی): 125
ـ رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد (حمیدرضا فشکی): 145
ـ رئیس اداره روابط عمومی و امور رسانه (سید محمدرضا بهشتی پور): 148
ـ رئیس اداره آموزش، پژوهش و مشارکت های مردمی (سید علی سیفی): 121
ـ رئیس اداره امور مالی (خانم قانع): 122
ـ رئیس اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات (خانم یوسفی): 120
ـ رئیس اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی (خانم حسینی): 114
ـ رئیس اداره زیست محیطی آب و خاک و پسماند (خانم روشن): 133
ـ رئیس اداره ارزیابی زیست محیطی، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم (امیر صالح): 123
ـ رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاهها (سعید یارمحمدی): 124
ـ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی (طیب احمدی): 36207189
ـ رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق (علی اکبر دیمیادی): 155
ـ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهک (سجاد پارسامهر): 34224884
ـ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست (محمدرضا عابدی مقدم): 36207299